top of page

Algemene Voorwaarden & privacy policy sinds mei 2018

Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden 
SHIRTS BY CHANTAL 

Artikel 1 Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1.1 Voorwaarden: De onderstaande algemene voorwaarden.
1.2 Leverancier: Shirtsbychantal, gevestigd te Tilburg.
1.3 Afnemer: De natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie de leverancier een overeenkomst heeft gesloten of daarover in onderhandeling is, dan wel door wie bij de leverancier een bestelling of aanvraag is gedaan c.q. aan wie de leverancier een aanbieding of offerte heeft gedaan.
1.4 Partijen: de leverancier en de afnemer.
1.5 Overeenkomst: de overeenstemming tussen de leverancier en de afnemer tot het aangaan van een rechtsverhouding, zoals bedoeld in artikel 6 van deze voorwaarden, waarbij de leverancier zich verplicht, met toepasselijkheid van de bepalingen die opgenomen zijn in deze voorwaarden, bepaalde producten
dan wel bepaalde diensten te leveren en de afnemer zich daar tegenover verplicht tot het verrichten van een betaling dan wel een prestatie.

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, werkzaamheden en overeenkomsten tussen de afnemer en de leverancier en haar rechtsopvolgers.
2.2 Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen en voor goedkeuring zijn ondertekend, door beide partijen.
2.3 Een overeengekomen afwijking zoals bedoeld in artikel 2.2 geldt uitsluitend voor de aanbiedingen, offertes, werkzaamheden en overeenkomsten waarbij deze zijn gemaakt.
2.4 Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de afnemer wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.
2.5 Deze voorwaarden zullen op verzoek door de leverancier worden toegezonden. Deze voorwaarden zijn tevens te raadplegen via internet, http://www.chantalvermeer.com 
2.6 De leverancier behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen treden in werking 30 dagen na bekendmaking aan de afnemer of op de website van de leverancier en niet voor depot van de wijziging bij de griffie van de rechtbank dan wel bij de Kamer van Koophandel.

Artikel 3 Nietigheid of vernietiging van de voorwaarden

3.1 Nietigheid of vernietiging van één of enige bepalingen van deze algemene voorwaarden of van enige bepaling in een tussen partijen gesloten overeenkomst, laat de werking van de overige bepalingen van deze voorwaarden of van die overeenkomst onverlet.
3.2 In geval van nietigheid of vernietiging zoals bedoeld in artikel 3.1 zullen partijen voor die bepaling(en) een regeling in de plaats stellen die de strekking van het geding zo goed mogelijk benadert.

Artikel 4 Aanbiedingen, offertes

4.1 Alle aanbiedingen en offertes van de leverancier, waarbij niet uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld, zijn geheel vrijblijvend.
4.2 Aanbiedingen en offertes van de leverancier zijn geldig tot 10 werkdagen na dagtekening. Na verloop van deze termijn kan door de afnemer geen beroep meer worden gedaan op de aanbieding dan wel offerte, tenzij schriftelijk een andere termijn is overeengekomen en door beide partijen voor goedkeuring is ondertekend.

Artikel 5 Totstandkoming overeenkomst

5.1 De overeenkomst komt tot stand door het plaatsen van een schriftelijke of mondelinge bestelling of aanvraag door de afnemer bij de leverancier en de aanvaarding door de leverancier hiervan. Door de mondelinge of schriftelijke bestelling of aanvraag aanvaardt de afnemer deze leveringsvoorwaarden.
5.2 De leverancier behoudt zich het recht voor per afnemer, bestelling of levering een kredietlimiet in te stellen. De leverancier behoudt zich voorts te allen tijde het recht voor niet tot levering over te gaan in geval van overschrijding van een gesteld kredietlimiet.

5.3 Illustraties by chantal heeft auteursrecht op haar tekeningen. dit geldt ook als de illustraties tegen betaling en/of in opdracht zijn getekend. Het auteursrecht kan in licentie worden gegeven of overgedragen aan de opdrachtgever, eventueel onder financiële voorwaarden. 5.4 Shirtsbychantal is niet verantwoordelijk voor eventuele spelfouten die afnemer zelf aanleverd . Ook is shirtsbychantal niet verantwoordelijk bij foutieve doorgeven maatseries door afnemer.

Artikel 6 Prijzen

6.1 Alle prijzen van diensten en producten van de leverancier, zijn vrijblijvend en binden de leverancier niet.
6.2 Alle prijzen zijn inclusief BTW, maar exclusief eventuele andere kosten zoals bijvoorbeeld verzendkosten en administratiekosten. Eventueel door de leverancier aan de afnemer te verstrekken kortingen worden berekend over de prijs exclusief BTW en exclusief andere kosten zoals bijvoorbeeld verzendkosten en administratiekosten.
6.3 Op basis van de Wet op de Vaste Boekenprijs en de daarbij behorende Algemene maatregel van bestuur, stelt de uitgever de consumentenprijs van het boek vast. Partijen zijn gehouden aan de geldende wettelijke bepalingen van deze Wet op de Vaste Boekenprijs.
6.4 De leverancier behoudt zich uitdrukkelijk het recht om prijzen te wijzigen.
6.5 De leverancier verplicht zich de tariefswijzigingen zo spoedig mogelijk mee te delen aan de afnemer.

Artikel 7 Levering

7.1 De leverancier is niet verplicht in te gaan op een verzoek van de afnemer tot directe levering van zijn producten.
7.2 De leverancier is gerechtigd deelleveringen uit te voeren, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
7.3 De door de leverancier opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de afnemer geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij leverancier en afnemer op schriftelijke wijze anders overeenkomen.

Artikel 8 Transport

8.1 Bij verzending van producten door de leverancier is de leverancier gerechtigd de kosten hiervan bij de afnemer in rekening te brengen.
8.2 In het geval van artikel 8.1 is het transport voor risico van de leverancier.
8.3 Indien de afnemer zelf zorgdraagt voor het transport van producten, is het transport voor rekening en risico van de afnemer.

Artikel 9 Retouren

9.1 Het retourneren van producten door de afnemer aan de leverancier is uitgesloten, tenzij de leverancier hiervoor uitdrukkelijk schriftelijk of mondeling toestemming heeft verleend.
9.2 De kosten voor retourneren zoals beschreven in artikel 9.1 komen voor rekening van de afnemer.
9.3 Retournering van misdrukken en/of beschadigde producten is slechts mogelijk indien de afnemer binnen 10 werkdagen na ontvangst van het betreffende product hiervan melding maakt bij de leverancier met als doel een retourakkoord te verkrijgen. De leverancier hoeft niet akkoord te gaan met retournering van beschadigde producten indien de beschadiging niet voor zijn rekening en risico komt.

Artikel 10 Betaling, eigendomsvoorbehoud

10.1 Betalingen dienen te geschieden binnen eenentwintig (21) dagen na factuurdatum, tenzij op schriftelijke wijze anders overeengekomen.
10.2 Indien op kortere termijn betaling plaatsvindt kan hieraan geen recht op korting worden verleend, tenzij de leverancier hiermee vooraf schriftelijk akkoord gaat.
10.3 De afnemer is niet gerechtigd zijn betalingsverplichting op te schorten, behalve voor zover de opschorting geschiedt op het deel van de factuur dat betrekking heeft op misdrukken en/of beschadigde producten zoals bedoeld in artikel 9.3.
10.4 Indien de afnemer niet binnen de overeengekomen betalingstermijn betaalt, wordt deze geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft de leverancier zonder enige nadere ingebrekestelling het recht om vanaf de vervaldatum over het uitstaande bedrag een rente in rekening te brengen van 1,5% per maand, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand geldt. Indien de afnemer in gebreke blijft de vordering te voldoen kan de vordering uit handen gegeven worden, in welk geval de afnemer naast het alsdan verschuldigde totaalbedrag, tevens gehouden zal zijn tot vergoeding van buitenrechtelijke incassokosten, waarvan de hoogte wordt bepaald op 15% van het totale bedrag en van de eventuele kosten, zulke onverminderd het recht van de
leverancier om de werkelijk geleden schade te vorderen.
10.5 Iedere overschrijding van de overeengekomen betalingstermijn geeft de leverancier de bevoegdheid zijn verplichtingen aan de afnemer onmiddellijk en zonder voorafgaande kennisgeving op te schorten en/of van de afnemer een naar zijn oordeel genoegzame zekerheid te verlangen voor de nakoming van diens verplichtingen. De leverancier heeft dezelfde rechten indien hij goede grond heeft te vrezen dat de afnemer zijn verplichtingen niet zal nakomen.
10.6 Geleverde zaken blijven eigendom van de leverancier totdat volledige betaling van al haar vorderingen ter zake van de geleverde of te leveren zaken
heeft plaatsgevonden. Het risico ter zake van de geleverde zaken gaat reeds op het moment van aflevering op de afnemer over.

10.7 Illustraties by chantal heeft persoonlijkheidsrechten, illustraties mogen niet zomaar veranderd worden en Chantal heeft het recht haar naam bij elke illustratie te vermelden.

Artikel 11 Beëindiging

11.1 Eenzijdige annulering door de afnemer is ongeldig, tenzij de leverancier zich schriftelijk met een dergelijke annulering akkoord verklaart en uitsluitend indien de afnemer de door de leverancier gemaakte kosten vergoedt.
11.2 De overeenkomst eindigt onmiddellijk en zonder voorafgaande opzegging in geval van overlijden van de afnemer die een natuurlijk persoon is en in geval van overlijden van de directeur/eigenaar van de afnemer die een eenmans-BV is. De overeenkomst eindigt voorts onmiddellijk en zonder voorafgaande opzegging in geval van stillegging, liquidatie en aanvraag van surseance van betaling dan wel faillissement van een der partijen.
11.3 In de gevallen zoals genoemd in artikel 11.2 wordt, zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling is vereist, het gehele bedrag van de resterende factuurbedragen voortvloeiende uit de overeenkomst(en) direct opeisbaar.
11.4 Indien naar de mening van één der partijen de andere partij toerekenbaar tekortschiet en de tekortschietende partij in gebreke blijft zijn verplichtingen alsnog behoorlijk na te komen binnen vijftien (15) dagen nadat de andere partij daar schriftelijk om heeft verzocht, kan de overeenkomst door de partij die niet tekortschiet geheel of gedeeltelijk worden opgezegd dan wel worden ontbonden, tenzij die tekortkoming gezien de bijzondere aard of geringe betekenis daarvan de opzegging dan wel ontbinding met de daaraan verbonden gevolgen niet rechtvaardigt.
11.5 De leverancier is gerechtigd te overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen dan wel te ontbinden indien de afnemer schade veroorzaakt dan wel afbreuk doet aan de reputatie, het merk, de naam en/of het aanzien van de uitgever dan wel de auteur(s) met wie zij een relatie heeft.

Artikel 12 Overdracht

12.1 De leverancier is gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan een derde over te dragen, mits schriftelijke mededeling aan de afnemer plaatsvindt en onder het beding dat de verkrijgende partij wat betreft de overgedragen rechten en verplichtingen geheel in de

plaats van de leverancier treedt.

Artikel 13 Privacy en vertrouwelijkheid

13.1 De partijen staan ervoor in dat de ontvangen informatie voor, tijdens en na het aangaan van de overeenkomst van de andere partij, zorgvuldig en vertrouwelijk zal worden behandeld en niet aan derden zal worden verstrekt of ter inzage zal worden gegeven zonder voorafgaande toestemming van de partij van wie de informatie afkomstig is. Informatie zal in ieder geval als vertrouwelijk worden beschouwd indien deze door een der partijen als zodanig is aangeduid.
13.2 De leverancier is bevoegd gegevens vast te leggen van de afnemer voor de uitvoering van de overeenkomst en of om haar van informatie te voorzien over (de producten van) de leverancier en andere zorgvuldig geselecteerde bedrijven. De leverancier respecteert de privacy van de afnemer en zal de verschafte persoonlijke informatie te allen tijde vertrouwelijk behandelen met inachtneming van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Voor zover nodig zal de registratie van gegevens van de afnemer bij het College Bescherming Persoonsgegevens plaatshebben. Mocht de afnemer geen prijs stellen op de in dit artikel genoemde informatieverschaffing, dan kan dit schriftelijk worden gemeld aan de leverancier.

Artikel 14 Aansprakelijkheid

14.1 De leverancier is niet aansprakelijk voor enige door de afnemer of derden geleden of te lijden schade, van welke aard of omvang dan ook, samenhangende met of voortvloeiende uit de nakoming van de overeenkomst of het daarmee in gebreke blijven, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van de leverancier of tenzij partijen contractueel anders zijn overeengekomen.
14.2 De leverancier is niet aansprakelijk voor enige door de afnemer of derden geleden of te lijden schade, die direct dan wel indirect te wijten is aan de onjuistheid, onrechtmatigheid of onvolledigheid of achterstand in actualiteit van de door de leverancier aan de afnemer geleverde informatie.
14.3 Indien en voor zover op de leverancier enige aansprakelijkheid jegens de afnemer mocht blijken te rusten, uit welke hoofde dan ook, dan is deze aansprakelijkheid per schadegeval beperkt tot ten hoogste het bedrag van de bij factuur bepaalde tegenwaarde van de overeengekomen prestatie (exclusief BTW). Een reeks van samenhangende schadegevallen zal hierbij worden aangemerkt als één schadegeval. De leverancier is nimmer aansprakelijk voor indirecte of gevolgschade van de afnemer.
14.4 De in bovenstaande leden voor de leverancier zelf bedongen beperkingen respectievelijk uitsluitingen van aansprakelijkheid worden evenzeer bedongen voor en ten behoeve van zijn ondergeschikten, ieder ander die door hem in het kader van de overeenkomst wordt gebruikt, alsmede voor hen van wie hij geleverde zaken betrekt.
14.5 Indien de leverancier terzake van enige schade waarvoor hij krachtens de overeenkomst met de afnemer dan wel op grond van deze voorwaarden niet aansprakelijk is, door een derde aansprakelijk wordt gesteld, zal de afnemer hem ter zake volledig vrijwaren.

Artikel 15 Overmacht

15.1 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming van een van partijen die niet te wijten zijn aan zijn schuld en noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komen. Zodanige tekortkomingen van de leverancier geven de afnemer geen recht op ontbinding van de overeenkomst dan wel op enige vorm van schadevergoeding.
15.2 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft de leverancier in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk mee te delen aan de afnemer en zulks zonder dat de leverancier gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

Artikel 16 Intellectuele eigendomsrechten

16.1 Alle intellectuele eigendomsrechten op de door de leverancier uitgegeven werken, waaronder begrepen auteursrechten, merkenrechten en databankenrechten, berusten bij de leverancier of de door de leverancier vertegenwoordigde auteurs. Voorzover niet uitdrukkelijk door de leverancier of bij wet toegestaan, mag niets uit de door de leverancier uitgegeven werken op enigerlei wijze worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, waaronder begrepen het opslaan in enig geautomatiseerd bestand.
16.2 Het is de afnemer niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnaam of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit (software)materiaal te verwijderen of te wijzigen.

Artikel 17 Adreswijziging

17.1 Bij wijziging van de naam- en/of adresgegevens dient de afnemer zowel de oude als de nieuwe gegevens schriftelijk en tenminste tien werkdagen voorafgaand aan de ingangsdatum van de wijziging aan de leverancier door te geven.

Artikel 18 Geschillen

18.1 Ter zake van alle geschillen tussen partijen is in eerste instantie uitsluitend bevoegd de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam, onverminderd het recht van partijen op hoger beroep en cassatie en voorts onverminderd de bevoegdheden van het Commissariaat voor de Media en partijen ingevolge de Wet op de Vaste Boekenprijs en bijbehorende Algemene maatregel van bestuur.

Artikel 19 Toepasselijk recht

19.1 Op de rechtsverhouding tussen de leverancier en de afnemer is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. illustraties by chantal heeft auteursrecht.

privacyverklaring  24 mei 2018
Beschikbaar voor klanten van Shirtsbychantal

 

Door gebruik te maken van deze site ga je akkoord met mijn privacy- en cookiebeleid. Ik ga zorgvuldig met al jouw gegevens om.
Je gegevens zullen nooit aan derden worden verkocht en/of verstrekt.
In deze privacyverklaring vertel ik je precies wat ik met jouw gegevens doe.

Privacyverklaring 

Shirtsbychantal, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
shirtsbychantal wordt beheerd door Chantal Vermeer

Mijn gegevens:


Shirtsbychantal
Hunze 4
5032 ET Tilburg
chantalvermeer@hotmail.com

Kvk 629399432

Persoonsgegevens die ik verwerk
Shirtsbychantal verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- E-mailadres
- IP-adres
- Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op  aan te maken, in correspondentie en telefonisch
- Locatiegegevens
- Gegevens over jouw activiteiten op mijn website 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk
Mijn website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over website bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is.
Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.
Als je ervan overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via info@shirtsbychantal.nl, dan verwijder ik deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk
Shirtsbychantal  verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van jouw betaling 
- Verzenden van mijn nieuwsbrief en/of reclamefolder
- Je te kunnen e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren
- Je te informeren over wijzigingen van mijn diensten en producten
- Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
- Om goederen en diensten bij je af te leveren

-Shirtsbychantal analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren. 

- Shirtsbychantal verwerkt ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig heb voor mijn belastingaangifte. 

Geautomatiseerde besluitvorming
Shirtsbychantal neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.
Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Shirtsbychantal gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:
Je gegevens worden opgeslagen in: mailchimp
Meer informatie over de beveiliging van gegevens door mailchimp is hier terug te vinden: https://www.mailchimp.nl
Ben je een klant dan worden je gegevens bewaard in het boekhoudprogramma paypro 

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar
Shirtsbychantal bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Ik hanteer de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Zolang je staat ingeschreven voor de nieuwsbrief:
- Voor- en achternaam
- E-mailadres 

Zolang je deelnemer bent aan een online cursus of klant bent in het algemeen:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Adresgegevens
- E-mailadres

Wanneer jij je uitschrijft voor mijn nieuwsbrief, worden je gegevens zo snel mogelijk verwijderd (uiterlijk binnen 2 weken) uit mijn bestand. Tenzij je een klant bent, dan stuur ik je geen e-mails meer in de toekomst maar bewaar ik wel jouw factuur en klantgegevens i.m.v. mijn wettelijk verplichtingen (7 jaar) naar de Belastingdienst. Deze gegevens worden binnen 1 jaar na het verlopen van deze verplichting door mij verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden
Shirtsbychantal verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van mijn overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in mijn opdracht, sluit ik een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Zoals bijvoorbeeld mijn Boekhouder en Virtuele assistent, mailchimp webwinkel.nl en webhosting.
Shirtsbychantal blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Shirtsbychantal en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens overdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar chantalvermeer@hotmail.com
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen ik jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen.
Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart.
Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Shirtsbychantal wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe ik persoonsgegevens beveilig
Shirtsbychantal  neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
SSL certificaat: ik verstuur jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding.
Dit kun je zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk.
Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met mij via chantalvermeer@hotmail.com

 

Wijzigingen 

Ik behoud te allen tijde het recht mijn privacyverklaring te wijzigen.
Ik zal deze wijzigingen aankondigen en deze treden op het aangegeven tijdstip in werking. 

 

Disclaimer: Ik ben geen jurist, door deze tekst te gebruiken ben en blijf je zelf verantwoordelijk voor eventuele fouten en/of aanpassingen en ben ik (www.chantalvermeer.com) niet aansprakelijk op welke manier dan ook. 

bottom of page